ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

ایمان وزیری - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
زنگ شتر 5517105 ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهارپاره 5517096 ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب 5517097  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کار عمل 5517098  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شکسته 5517100  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
فیلی 5517092  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نیشابورک 5517093  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تصنیف و فرود 5517094  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
راک ضربی 5517095  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)