گروه پایور - گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور (بخش دوم) - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
فجر 5517341 گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل
درآمد و کرشمه 5517342 گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل 
دلکش 5517343  گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل
خاوران 5517344  گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل
عراق و حزین 5517345  گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل
راک 5517346  گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل
ساقی نامه 5517347  گروه پایور-گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - آهنگ پیشواز ایرانسل

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)